Regulamin serwisu

REGULAMIN SERWISU PLANSZEO

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Użyte w niniejszym regulaminie serwisu Planszeo pojęcia oznaczają:
 1. Regulamin – niniejszy regulamin serwisu Planszeo;
 2. Planszeo – Planszeo Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, adres: ul. Pokoju 27a/2; 43-300 Bielsko-Biała, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0001017351, NIP: 5472235977, REGON: 524361086;
 3. Serwis - strona internetowa należąca do Planszeo, znajdująca się w pod adresem https://planszeo.pl/, na którą składa się szereg elementów właściwych serwisom internetowym oraz kompleks Usług dostępnych dla Użytkowników;
 4. Gry – gry planszowe, które są prezentowane w Serwisie, a które są oferowane do sprzedaży przez Przedsiębiorców w Sklepach;
 5. Przedsiębiorca - przedsiębiorca prowadzący Sklep, w którym oferowane są gry planszowe, współpracujący z Planszeo na podstawie zawartej z Planszeo umowy;
 6. Sklep - sklep internetowy, stanowiący zorganizowany zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych, zarządzanych i udostępnianych przez danego Przedsiębiorcę, pozwalających Użytkownikom na dokonywanie zakupu Gier.
 7. Konto – prowadzone w ramach Serwisu specjalne konto utworzone dla Użytkownika po dokonaniu rejestracji, dla którego przypisany został unikalny login i obejmujące dane wpisane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym. Posiadanie Konta umożliwia dostęp do funkcjonalności Konta i określonych Usług w ramach Serwisu;
 8. Usługi - świadczone przez Planszeo dla Użytkowników w ramach Serwisu nieodpłatne usługi, w szczególności w zakresie prezentacji w Serwisie oferty handlowej Sklepów;
 9. Newsletter – newsletter przesyłany Użytkownikowi przez Planszeo obejmujący:

- informacje zawierające treści dotyczące rynku gier planszowych, w tym w szczególności informacje dotyczące premier, wydawców gier planszowych;

- informacje o promocjach i recenzjach; oraz

- reklamy wykupione przez wydawców i sklepy;

 1. Usługa Newsletter – usługa polegająca na bezpłatnym wysłaniu Newslettera Użytkownikowi przez Planszeo. Korzystanie z Usługi Newsletter nie wymaga rejestracji w Serwisie;
 2. Użytkownik – osoba fizyczna która korzysta z Serwisu i określonych Usług i Usługi Newsletter, w tym Zarejestrowany Użytkownik;
 3. Zarejestrowany Użytkownik – Użytkownik korzystający z Serwisu, który dokonał rejestracji zgodnie z postanowieniami art. IV Regulaminu;
 4. RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. Ustawa - ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 344).
 1. Regulamin stanowi wypełnienie obowiązku wskazanego w art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy i określa ogólne warunki współpracy pomiędzy Planszeo a Użytkownikiem w ramach Serwisu, zakres i warunki świadczenia przez Planszeo na rzecz Użytkownika Usług, Usługi Newsletter oraz prawa i obowiązki Użytkowników oraz Planszeo.
 2. Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej Serwisu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 3. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika, niezależnie, czy korzysta on z Serwisu anonimowo, czy też po zalogowaniu do Konta w Serwisie, oznacza zaakceptowanie Regulaminu i zobowiązuje Użytkownika do przestrzegania postanowień Regulaminu. Dokonanie rejestracji w Serwisie wymaga odrębnego odebrania potwierdzenia zapoznania się i akceptacji postanowień Regulaminu na zasadach wskazanych w art. IV ust. 4 Regulaminu.
 4. Uwagi i zapytania odnośnie Serwisu mogą być kierowane do Planszeo za pośrednictwem formularza kontaktowego Serwisu lub na adres e-mail: kontakt@planszeo.pl.
 5. Planszeo zastrzega możliwość zmiany Usług świadczonych w ramach Serwisu, w tym poszerzenia katalogu Usług, a także do rozbudowania Serwisu o nowe funkcje i udogodnienia dla Użytkowników, jednakże nie zmniejszające zakresu funkcjonalności Serwisu dla Użytkownika.

II. UWARUNKOWANIA TECHNICZNE

 1. Techniczne warunki korzystania z Serwisu, mają znaczenie dla poprawności jego funkcjonowania, prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej, a także dla bezpieczeństwa danych Użytkownika. Każdy Użytkownik powinien stosować się do poniższych warunków i wytycznych, a wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w sposób odmienny (umyślnie lub nieumyślnie), dokonywane są na jego wyłączną odpowiedzialność. Do pełnego korzystania z Usług i Usługi Newsletter niezbędne jest posiadanie:
 1. urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu,
 2. skrzynki e-mail,
 3. przeglądarki Internetowej,
 4. systemu operacyjnego.
 1. Zmiana wymogów co do warunków technicznych niezbędnych do korzystania z Usług i Usługi Newsletter w ramach Serwisu nie stanowi zmiany Regulaminu w przypadku, gdy nie prowadzi do ograniczenia dotychczasowych funkcjonalności Serwisu.

III. PRAWA AUTORSKIE

 1. Wyłączne prawa autorskie do Serwisu, kodu źródłowego należą do Planszeo i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z późn zm.).

III. WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG

 1. Planszeo w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez Planszeo Usług, polegających w szczególności na porównywaniu informacji o cenach i innych cechach Gier oferowanych przez Przedsiębiorców poprzez Sklepy.
 2. Dla uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że Serwis nie jest sprzedawcą Gier prezentowanych w Serwisie.
 3. W ramach Serwisu Użytkownik może m.in.:
 1. posiadać dostęp i zarządzać swoim Kontem;
 2. uzyskiwać informacje o grach zamieszczonych w Serwisie i wyszukiwać Gry;
 3. zgłaszać nieaktualne oferty i inne błędy dotyczące Gier zamieszczanych w Serwisie;
 4. otrzymywać w ramach Serwisu rekomendacje Gier, dostosowane do preferencji Użytkownika;
 5. obserwować Gry i otrzymywać na adres e-mail powiadomienia o: zmianie ceny, dostępności, nowej aktualności i nowościach dotyczących obserwowanych Gier  (dotyczy Zarejestrowanych Użytkowników po zalogowaniu do Konta);
 6. obserwować aktywność innych Użytkowników w Serwisie (dotyczy Zarejestrowanych Użytkowników po zalogowaniu do Konta);
 7. porównać ceny i cechy Gier zamieszczanych w Serwisie, a oferowanych przez Przedsiębiorców poprzez Sklepy;
 8. zostać przekierowanym na stronę Sklepu, w tym w celu umożliwienia dokonania zakupu Gry;
 9. dodawać gry do wirtualnej kolekcji (dotyczy Zarejestrowanych Użytkowników po zalogowaniu do Konta);
 10. oceniać Gry i Sklepy, w tym poprzez zamieszczanie w Serwisie opinii lub recenzji dotyczących Gier, Sklepów (dotyczy Zarejestrowanych Użytkowników po zalogowaniu);
 11. zamieszczać własne komentarze w zakresie ocen, o których mowa w lit. j) powyżej (dotyczy Zarejestrowanych Użytkowników po zalogowaniu);
 12. zapoznawać się z ocenami Gier i Sklepów zamieszczonych przez innych Użytkowników;
 13. dodawać gry do list życzeń (dotyczy Zarejestrowanych Użytkowników po zalogowaniu do Konta);
 14. uczestniczyć w głosowaniu na grę miesiąca (dotyczy Zarejestrowanych Użytkowników po zalogowaniu do Konta);
 15. oznaczać gry, które chce sprzedać (dotyczy Zarejestrowanych Użytkowników po zalogowaniu do Konta)
 16. zapisywać przebieg swoich rozgrywek oraz wyniki rozgrywek (dotyczy Zarejestrowanych Użytkowników po zalogowaniu do Konta);
 17. korzystać z blogu Serwisu; oraz
 18. brać udział w od czasu do czasu organizowanych w ramach Serwisu konkursach.
 1. Korzystanie z Serwisu jest dla Użytkowników nieodpłatne.
 2. Dane dotyczące Gier, które są prezentowane w Serwisie pochodzą od Przedsiębiorców. Planszeo nie odpowiada za treść prezentowanych danych. Planszeo dokłada jednak wszelkich starań, aby prezentowane informacje były rzetelne, kompletne i aktualne. Celem weryfikacji aktualności oferty oraz dostępności Gier prezentowanych w ramach usługi porównywarki cen, Użytkownik powinien przejść do strony internetowej Sklepu, z którego dana oferta pochodzi. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Użytkownik powinien skontaktować się bezpośrednio z Przedsiębiorcą prowadzącym dany Sklep.
 3. Dokonanie transakcji pomiędzy danym Użytkownikiem a Przedsiębiorcą prowadzącym dany Sklep odbywa się na warunkach określonych przez Przedsiębiorcę, w szczególności w stosowanych dla danego Sklepu regulaminach oraz na warunkach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Planszeo nie odpowiada za transakcje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
 4. W przypadku rozbieżności pomiędzy informacjami dotyczącymi danej Gry prezentowanymi w Serwisie a prezentowanymi na stronie internetowej Sklepu, wiążące dla Użytkownika są informacje prezentowane na stronie internetowej Sklepu.
 5. Zabrania się korzystania z Serwisu w sposób zautomatyzowany, w szczególności za pośrednictwem botów, robotów indeksujących i innych zautomatyzowanych narzędzi umożliwiających korzystanie z Serwisu bez faktycznej ingerencji Użytkownika.
 6. Serwis umożliwia Użytkownikowi rezygnację z powiadomień dostępnych jako niektóre z Usług świadczonych w ramach Serwisu poprzez przesłanie oświadczenia do Planszeo z wykorzystaniem narzędzi dostępnych w Serwisie[a].

IV. REJESTRACJA I ZAWARCIE UMOWY

 1. Korzystanie z Serwisu możliwe jest, co do zasady, bez dokonania rejestracji i zalogowania do Konta. Jednakże korzystanie z niektórych Usług wskazanych w art. III ust. 3 Regulaminu wymaga dokonania rejestracji w Serwisie i zalogowania się do Konta.
 2. W przypadku anonimowego korzystania z Serwisu (bez logowania), umowa o świadczenie Usług dostępnych dla Użytkownika bez logowania, w tym w szczególności porównywania cen Gier, zawierana jest z Planszeo na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez takiego Użytkownika strony internetowej Serwisu.
 3. W procesie rejestracji Użytkownik podaje następujące dane:
 1. adres e-mail;
 2. login;
 3. hasło;
 4. miasto (opcjonalnie);
 1. W ramach rejestracji Użytkownik składa również oświadczenie – w formie checkboxa zamieszczonego w przeznaczonym do tego miejscu - o zapoznaniu się z Regulaminem i wyrażeniu zgody na jego postanowienia jak również – ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji w Serwisie robotom internetowym – Użytkownik przechodzi przez mechanizm CAPTCHA.
 2. Do dokonania rejestracji Użytkownik musi posługiwać się własnymi danymi. Posługiwanie się nieprawdziwymi, nieaktualnymi, nieprawidłowymi bądź niepełnymi danymi lub też danymi innych osób stanowi podstawę rozwiązania umowy obejmującej Konto Użytkownika w Serwisie zawartej między Planszeo i danym Użytkownikiem.
 3. Po dokonaniu rejestracji za pomocą formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzyma, na wskazany przez siebie w procesie rejestracji adres, e-mail potwierdzający rejestrację oraz inne wymagane prawem informacje.
 4. Użytkownik może posiadać jedynie jedno Konto przypisane do jednego adresu e-mail.
 5. Zawarcie umowy o świadczenie Usług Serwisu pomiędzy Użytkownikiem a Planszeo na świadczenie Usług w ramach Konta następuje w chwili dokonania rejestracji w Serwisie zgodnie z ust. 4-6 powyżej.
 6. Zakładając Konto, Użytkownik może wyrazić Planszeo zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji handlowych i marketingowych. Użytkownik jest uprawniony w każdym czasie do odwołania zgody na przesyłanie informacji handlowych. Sposób odwołania zgody jest każdorazowo podany w treści przesyłanej wiadomości.

 V. USŁUGA NEWSLETTER

 1. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Usługi Newsletter jest zobowiązany do zapoznania się z postanowieniami zawartymi w Regulaminie.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.
 3. Obok wymogów wynikających z art. II. ust. 1 Regulaminu, w celu otrzymania Usługi Newsletter Użytkownik musi:
 1. zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować jego treść poprzez zaznaczenie pola checkbox przy komunikacie: „Zapoznałem się z regulaminem serwisu Planszeo i akceptuję jego postanowienia”;
 2. wpisać w odpowiednim polu swój adres e-mail;
 3. zamówić Usługę Newsletter poprzez zaznaczenie pola checkbox przy komunikacie: „Zamawiam Usługę Newsletter świadczoną przez Planszeo Sp. z o.o.”.
 4. kliknąć – po dokonaniu czynności wskazanej w lit.  c) powyżej -  na otrzymany na podany adres e-mail link aktywacyjny weryfikujący żądanie dodania skrzynki pocztowej do listy subskrybentów Usługi Newsletter.
 1. Zawarcie umowy na Usługę Newsletter następuje w momencie wykonania czynności, o której mowa w ust. 3 lit. d) powyżej.
 2. Korzystanie z Usługi Newsletter jest bezterminowe i dobrowolne – Użytkownik może w dowolnej chwili zrezygnować z Usługi Newsletter w sposób określony w ust. 7 poniżej.
 3. Usługa Newsletter jest świadczona w nieregularnych odstępach czasu.
 4. Rozwiązanie umowy na świadczenie Usługi Newsletter przez Użytkownika następuje poprzez kliknięcie przez Użytkownika w link znajdujący się w stopce każdego przesyłanego Newslettera.
 5. Rozwiązanie umowy na świadczenie Usługi Newsletter przez Planszeo następuje wskutek przesłania przez Planszeo na adres e-mail Użytkownika podany przy zamawianiu Usługi Newsletter oświadczenia o rozwiązaniu Umowy.

VI. KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW

 1. W ramach Serwisu, po zalogowaniu do Konta, Użytkownik ma możliwość zamieszczania swoich opinii w postaci indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi, które odnoszą się do treści prezentowanych w Serwisie, w tym do Gier, Sklepów przebiegu transakcji z Przedsiębiorcą itp.
 2. Opinie Użytkowników są ich wyłącznie subiektywnymi ocenami i Planszeo, w zakresie wskazanym przez powszechnie obowiązujące przepisy, nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.
 3. Użytkownik nie może umieszczać w Serwisie opinii mających na celu sztuczne podwyższenie albo obniżenie wiarygodności lub renomy Planszeo, Przedsiębiorców, Sklepów oraz Gier.
 4. Opinie powinny być zredagowane przejrzyście i w sposób zrozumiały i nie mogą zawierać treści bezprawnych oraz nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich, w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji.
 5. Planszeo zastrzega sobie prawo do usuwania lub edycji opinii Użytkownika bez podania przyczyny.
 6. Poprzez zamieszczenie opinii Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej opinii oraz jej publikowanie przez Planszeo, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z późn zm.).
 7. Przedsiębiorca, poprzez narzędzia udostępnione w ramach Serwisu i za jego pośrednictwem, może skontaktować się z danym Użytkownikiem w szczególności w celu wyjaśnienia, sprostowania, zmiany lub usunięcia treści wypowiedzi.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 ust. 7 RODO w odniesieniu do danych Użytkowników jest Planszeo.
 2. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zostały zawarte w Polityce Prywatności Planszeo dostępnej pod adresem https://planszeo.pl/polityka-prywatnosci.

VIII. PRZERWY TECHNICZNE

 1. Planszeo podejmuje starania celem zapewnienia nieprzerwanego i prawidłowego działania Serwisu. W przypadku wystąpienia ewentualnych przerw, awarii oraz błędów technicznych w Serwisie, Planszeo podejmie starania zmierzające do zminimalizowania negatywnych skutków zaistniałych zdarzeń.
 2. Wszelkie informacje dotyczące ewentualnych przerw, awarii oraz błędów technicznych w Serwisie jak również informacje dotyczące wpływ tych zdarzeń na Usługi i Usługę Newsletter, Planszeo niezwłocznie zamieści w Serwisie.
 3. Planszeo zastrzega sobie prawo do dokonywania czasowych przerw technicznych, niezbędnych do stałego podwyższania poziomu świadczonych Usług przez Planszeo, w szczególności w celu przeprowadzania prac konserwacyjnych, uaktualnień Serwisu.

IX. SKŁADANIE REKLAMACJI

 1. Użytkownik ma możliwość zgłaszania reklamacji dotyczących Usług, Usługi Newsletter i działania Serwisu.
 2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: ul. Pokoju 27a/2; 43-300 Bielsko-Biała, bądź poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej: kontakt@planszeo.pl .
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać co najmniej oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Planszeo.
 5. Po rozpatrzeniu reklamacji Planszeo informuje Użytkownika o sposobie rozpatrzenia reklamacji na podany w reklamacji adres e-mail.
 6. Reklamacje dotyczące jakości lub wad Gier nabytych od Przedsiębiorców w Sklepach, czy też nienależytego wykonania bądź niewykonania umowy sprzedaży przez Przedsiębiorcę należy kierować bezpośrednio do Przedsiębiorcy.

X. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Użytkownik, będący konsumentem (w rozumieniu właściwych przepisów praw obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej), ma prawo odstąpić od umowy zawartej z Planszeo, w terminie 14 dni od dnia zawarcia danej umowy bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym wystarczy wysłanie Planszeo oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.
 2. Celem odstąpienia od danej umowy, Użytkownik przesyła jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu na adres ul. Pokoju 27a/2; 43-300 Bielsko-Białalub adres e-mail kontakt@planszeo.pl.
 3. Odstąpienie od danej umowy może także nastąpić poprzez przesłanie na adres Planszeo oświadczenia o odstąpieniu od tej umowy, na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.
 4. W razie skutecznego odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą.
 5. Informuje się, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Użytkownikowi będącemu konsumentem jeżeli wyraził on zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem 14 dniowego terminu na odstąpienie od umowy i został poinformowany przez Planszeo o utracie prawa odstąpienia od umowy. Wyrażenie zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem 14 dniowego terminu na odstąpienie od umowy, o której mowa wyżej (żądanie takiego świadczenia) następuje - w przypadku umowy obejmującej Konto Użytkownika w Serwisie - wskutek kliknięcia przez Użytkownika w link aktywacyjny otrzymany od Planszeo na adres e-mail Użytkownika.
 6. Odstąpienie od umowy obejmującej Konto Użytkownika w Serwisie, skutkuje niezwłocznym usunięciem nieaktywowanego przez Użytkownika Konta przez Planszeo i jednoczesne zaprzestaniem świadczenia pozostałych usług Serwisu przypisanych do Konta.
 7. Potwierdzenie zawarcia umowy obejmującej Konto Użytkownika w Serwisie oraz potwierdzenie informacji o utracie prawa odstąpienia od tej umowy zostaje przesłane na adres poczty elektronicznej Użytkownika.

XI. ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Świadczenie usług przez Planszeo w ramach umowy obejmującej Konto Użytkownika w Serwisie ma charakter bezterminowy. Użytkownikowi przysługuje jednak prawo rozwiązania ww. umowy w każdym czasie.
 2. W celu rozwiązania umowy obejmującej Konto Użytkownika w Serwisie, Użytkownik wysyła stosowne oświadczenie w tym zakresie w formie listu poleconego, na adres: ul. Pokoju 27a/2; 43-300 Bielsko-Biała, bądź poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej: kontakt@planszeo.pl.
 3. Planszeo jest uprawnione do natychmiastowego rozwiązania umowy obejmującej Konto Użytkownika w Serwisie, jeśli:
 1. Użytkownik narusza postanowienia niniejszego Regulaminu; lub
 2. działania lub zaniechania Użytkownika negatywnie wpływają na dobre imię Planszeo lub istotnie szkodzą Planszeo lub Serwisowi.
 1. Niezależnie od uprawnienia wskazanego w ust. 3 powyżej, Planszeo może rozwiązać umowę obejmującą Konto Użytkownika w Serwisie z zachowaniem 14-(czternasto) dniowego okresu wypowiedzenia.

XII. ZMIANY REGULAMINU

 1. Planszeo zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdym czasie w zakresie zgodnym z obowiązującym prawem, zwłaszcza w przypadku zaistnienia przyczyn związanych z technicznym lub merytorycznym aspektem funkcjonowania Serwisu.
 2. O zmianie Regulaminu Użytkownicy zostaną powiadomieni poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu w Serwisie. Regulamin oraz wszystkie jego zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania zmienionego tekstu Regulaminu na stronie internetowej Serwisu, chyba, że Planszeo zastrzegło w nim określony inny termin wejścia w życie nowego Regulaminu.
 3. Użytkownik powinien zapoznać się ze zmienionym Regulaminem niezwłocznie.
 4. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania do Konta w Serwisie, jak i korzystania z Serwisu i niezwłocznie powiadomić Planszeo o takiej decyzji na adres e-mail kontakt@planszeo.pl.
 5. Brak akceptacji zmienionego Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczny z rezygnacją z korzystania Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu i stanowi podstawę do rozwiązania umowy obejmującej Konto Użytkownika w Serwisie ze skutkiem natychmiastowym, co skutkuje usunięciem Konta.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.
 2. Prawem właściwym dla umów zawartych w ramach Serwisu pomiędzy Użytkownikiem a Planszeo, których przedmiotem są Usługi i Usługa Newsletter świadczone przez Planszeo jest prawo polskie.
 3. Wszelkie spory pomiędzy stronami będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 4. Jeżeli jakiekolwiek istniejące lub przyszłe postanowienie lub część postanowienia Regulaminu zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne w całości lub części z dowolnego powodu obecnie lub w przyszłości, jego nieważność lub niewykonalność nie ma wpływu na wykonalność pozostałych postanowień  niniejszego  Regulaminu.  Niniejszy  Regulamin  będzie interpretowany  zgodnie  z  przepisami  prawa  tak,  jakby  niewykonalne postanowienie nigdy nie było w nim zawarte.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2021 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat [należy wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy świadczenia usług funkcjonalności Serwisu _________(*):

Data zawarcia umowy(*)

 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

 

Adres konsumenta(-ów)

 

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

[a]Chodzi tutaj o możliwość wyłączenia powiadomień wskazanych m.in. w ust. 3 lit e) powyżej.

Reklama
Najlepsze gry planszowe, Wsiąść do Pociągu, Catan, Osadnicy z Catanu, najlepsze planszówki, Carcassonne gra, gry planszowe dla 2 osób, gry planszowe sklep, Splendor, Arnak, Everdell, tanie planszówki, gry na imprezę, Brass: Birmingham, Root, Tajniacy, 5 sekund, Pociągi gra planszowa, top gier planszowych, gry planszowe na prezent, Gloomhaven, Monopoly, Terraformacja Marsa, Scrabble cena, Azul, ranking gier planszowych, gry planszowe na imprezę, gry planszowe dla dzieci, top lista, aktualności gier planszowych, zapowiedzi gier, przedsprzedaże planszówek, kalendarz premier, Wiedźmin.
Wykorzystujemy pliki cookies do celów statystycznych, analitycznych, personalizacji treści i reklam oraz celów związanych z bezpieczeństwem naszego serwisu. Korzystanie ze strony planszeo.pl bez zmiany ustawień przeglądarki lub zastosowania funkcjonalności rezygnacji opisanych w Polityce Prywatności oznacza, że pliki cookies będą zamieszczana na urządzeniu, z którego korzystasz. Więcej na temat cookies znajdziesz w Polityce Prywatności dostępnej pod linkiem Polityka prywatności